ออย – ไอรีล ไตรสาศรี “เป็นมะเร็งระยะที่ 4 ก็ยังแข็งแรงใช้ชีวิตอย่างปกติได้ :)”