Art in Hospital จัดกิจกรรมศิลปะบำบัด ณ รพ.ศิริราช

จัดกิจกรรมศิลปะบำบัด และมอบ “กล่องพลังใจ” เพื่อเติมกำลังใจให้กับผู้ป่วยที่มาร่วมกิจกรรม

ใช้รูปภาพเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กัน

ร่วมกันทำ “ตุงแห่งความหวัง” ตั้งความปรารถนาที่ดีงามให้กับตัวเองและคนที่รัก

Share To Social Media